II Conference of the Interdisciplinary Gender Seminar

and

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology UL, Institute of Contemporary Culture UL,

Faculty of Organization and Management TUL, Chair of Sociology of Politics and Morality UL,

Faculty of International and Political Studies UL, University of Humanities and Economics in Lodz

 

 

Women Against Domination and Oppression. Feminist Perspective

 

 

6-8 October 2017, Lodz, Poland

University of Lodz

 

 

The aim of the II Conference of Interdisciplinary Gender Seminar “Women Against Oppression and Domination. Feminist Perspective” is to create a space for discussion of the contemporary challenges of women's rights and various discriminatory practices. The Conference will also offer an opportunity for sharing the current women's experiences of domination and oppression in the public sphere.

 

Violence against women was, and still is, institutionalized in many aspects: cultural, social, economic, political and ethical. Social relations based on inequalities – the breeding ground for violence, both symbolic and physical – are not always evaluated as conclusively negative. The roots of dominance have been clearly defined as resulting from inequality, however, different groups can still be exposed to different forms of oppression based on gender, age, economic status and social or cultural capital.

 

We are now facing the worldwide radicalization of socio-political life, together with the increasing power of nationalistic parties and political groups spreading out xenophobia, racism, islamophobia, sexism and violence. It necessarily arouses serious concerns. We are interested in the current processes, phenomena and issues such as: Why it is today so easy to instrumentalize violence against women? Has this process already become a tool for political influence? Why has the questioning of women's rights become so attractive as a political offer (this problem is also visible from the perspective of other disadvantaged groups)? How have the forms and strategies to fight for women's rights changed over time? Can the previous experience of feminist movements become an inspiration for today's tactics of resistance? How can we explain the current situation with the use of tools already developed by the feminist theorists? How can we talk about dominance and oppression using various feminist discourses, originated in different worldviews and philosophical assumptions?

 

We propose the interdisciplinary, intersectional approach and invite researchers and activists who will submit papers relevant to issues such as:

 

 • areas and forms of domination and oppression that affect women in different cultures, societies and groups, cultural and social variants of the violence, and the proposed solutions;

 • policies affecting the freedoms and rights of women;

 • anti-equality occurrences and social movements;

 • recognition and interpretation of the category of dominance and oppression through various social and political discourses;

 • women’s experiences associated with the practices directed toward limiting their freedom to choose own ways of life, civil rights, physical integrity, freedom to express opinions, sense of independence, and representations of these experiences;

 • women’s movements and strategies of resistance;

 • artistic activities as a space of resistance, art as a tool for social change;

 • oppression experienced indirectly from the position of witnesses, as well as experiences of people who accept some forms of such practices;

 • methodological, ethical and practical issues (assistance programs, educational projects, workshops, trainings, etc.) connected to reflection on oppression and domination, and forms of combating them.

 

The list of issues is not exhaustive. Organizers invite you to submit other proposals related to the topic of the Conference: http://feministperspective.pl/form/

 

Organizational information:

Place: Faculty of Philology, University of Lodz, ul. Pomorska 171/173, Lodz, Poland

Language of the Conference: English and Polish

Conference fee: 80 EUR or 350 PLN – academics, 45 EUR or 200 PLN – doctoral students and activists (the account number will be send to participants selected for the Conference).

 

Attention:

The organizers do not provide accommodation and meals beside indicated in the program. Conference Committee reserves the right to select proposals.

 

Conference Committee:

Inga Kuźma (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology UL, Conference Manager), Edyta Pietrzak (Faculty of Organization and Management TUL, Conference Manager), Dagmara Rode (Institute of Contemporary Culture UL, Conference Secretary), Izabela Desperak (Chair of Sociology of Politics and Morality UL), Ewa Hyży (independent researcher), Aleksandra Kanclerz (independent researcher), Anna Kronenberg (independent researcher), Monika Talarczyk-Gubała (University of Humanities and Economics in Lodz), Marta Woźniak-Bobińska (Faculty of International and Political Studies UL), Grażyna Zygadło (Faculty of International and Political Studies UL).

 

Contact:

conference@feministperspective.pl

 

II Konferencja Interdyscyplinarnego Seminarium Gender

oraz

Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytutu Kultury Współczesnej UŁ,

Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, Katedry Socjologii Polityki i Moralności UŁ,

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 

 

Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna

 

 

6-8 października 2017 roku, Łódź

Uniwersytet Łódzki

 

 

Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji. Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są kobiety.

 

Przemoc wobec kobiet była i jest instytucjonalizowana w każdym aspekcie: kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, etycznym. Stosunki społeczne oparte na nierównościach – źródło przemocy zarówno symbolicznej, jak fizycznej – nie są oceniane jednoznacznie negatywnie. Mimo jasnego wskazania na zakorzenienie dominacji w nierówności, różne grupy nadal mogą się spotkać z odmiennymi formami opresji w zależności od płci, wieku, statusu ekonomicznego i społecznego, czy kapitału kulturowego.

 

Wzbierająca globalnie fala radykalizacji życia społeczno-politycznego, która objawia się w popularności nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych szerzących ksenofobię, rasizm, islamofobię i nietolerancję wobec Innego, budzi poważne zaniepokojenie. Interesują nas bieżące procesy, zjawiska i problemy, takie jak: Dlaczego tak łatwo jest dziś instrumentalizować przemoc wobec kobiet? Czy proces ten stał się już narzędziem wpływu politycznego? Dlaczego kwestionowanie praw kobiet stało się atrakcyjne jako polityczna oferta (problem ten widoczny jest także z perspektywy innych grup defaworyzowanych)? Jak zmieniły się formy i strategie walki o prawa kobiet? Czy inspiracją dla dzisiejszych taktyk oporu mogą stać się dotychczasowe doświadczenia ruchów feministycznych? Czy i jak możemy obecną sytuację wyjaśniać z użyciem narzędzi już wypracowanych przez feministyczne teoretyczki? Jak można mówić o dominacji i opresji, posługując się różnymi dyskursami feministycznymi, wyrastającymi ze zróżnicowanych światopoglądów i założeń filozoficznych?

 

Proponujemy spotkanie naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i intersekcjonalnym. Do udziału zapraszamy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów, które i którzy podczas konferencji przedstawią referaty związane z zagadnieniami takimi jak:

 

 • obszary oraz formy dominacji i opresji dotykające kobiety w różnych kulturach, społeczeństwach i grupach, kulturowe i społeczne warianty przemocy symbolicznej oraz proponowane rozwiązania;
 • polityki godzące w wolności i prawa kobiet;
 • antyrównościowe zjawiska, procesy i ruchy społeczne;
 • ujęcia i interpretacje kategorii dominacji i opresji w ramach różnorodnych dyskursów społecznych i politycznych;
 • doświadczenia kobiet związane z praktykami wymierzonymi w ich swobody obyczajowe, prawa, nietykalność cielesną, wolność poglądów i swobodę wyrażania własnej opinii, poczucie niezależności w szerokim sensie, oraz reprezentacje tych doświadczeń;
 • ruchy kobiece i strategie oporu;
 • działania artystyczne jako przestrzeń oporu, sztuka jako narzędzie walki o zmiany społeczne;
 • opresja, jakiej nie tylko kobiety doświadczają bezpośrednio, ale pośrednio – z pozycji świadków, jak również osób, które akceptują tego rodzaju praktyki;
 • kwestie metodologiczne, etyczne oraz praktyczne (programy pomocowe, edukacyjne, warsztatowe, szkoleniowe itp.) związane z refleksją nad opresją i dominacją oraz przeciwdziałaniem im.

 

Powyższa lista zagadnień nie jest wyczerpująca, organizatorki zachęcają do przesyłania innych propozycji mieszczących się w problematyce konferencji: http://feministperspective.pl/form/

 

Informacje organizacyjne:

Miejsce Konferencji: Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź

Język Konferencji: polski i angielski

Opłata konferencyjna: 350 PLN lub 80 EUR – pracownice_y naukowe_i, 200 PLN lub 45 EUR – doktorantki_ci oraz aktywistki_ści (numer konta podamy osobom, których referaty zostaną przyjęte na konferencję).

 

Uwaga:

Organizatorki nie zapewniają zakwaterowania, a jedynie posiłki wskazane w programie. Komitet naukowo-organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń.

 

Komitet naukowo-organizacyjny Konferencji tworzą:

Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kierowniczka konferencji), Edyta Pietrzak (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, kierowniczka konferencji), Dagmara Rode (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, sekretarka konferencji), Izabela Desperak (Katedra Socjologii i Polityki Moralności UŁ), Ewa Hyży (badaczka niezależna), Aleksandra Kanclerz (badaczka niezależna), Anna Kronenberg (badaczka niezależna), Monika Talarczyk-Gubała (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), Marta Woźniak-Bobińska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), Grażyna Zygadło (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).

 

Kontakt:

conference@feministperspective.pl